Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol (Sociology with Social Policy)

Bangor University
Online

Consultar precio

Información importante

 • Curso
 • Online
Descripción

Course facts UCAS code: L3LK Bangor code: BA/SSPw Course length: 3 years Cod cwrs UCAS: L3LK Hyd: 3 blynedd THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY THROUGH THE MEDIUM OF WELSH.

If you would like a copy of the Welsh Prospectus, contact 01248 383561

(e-mail: prospectus@bangor.ac.uk) Connect with Bangor Facebook Twitter Google+ YouTube Contact us Dr Cynog Prys

Cydlynydd y Radd/Tiwtor Derbyn

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ffôn: 01248 383834 / 01248 382 221

E-bost: c.prys@bangor.ac.uk
Rydym hefyd yn cynnig cwrs 4 mlynedd o hyd sef MSocSci Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol. Mae cymdeithasegwyr yn ystyried natur gymdeithasol ein bywydau ac yn craffu ar berthynas pobl a grwpiau â’i gilydd. Mae’r cwrs gradd yn gofyn y cwestiynau mawr megis: sut mae cymdeithas yn cael ei threfnu, beth yw pwrpas y trefniadau yna a phwy sydd ar ei ennill? Byddwn yn ystyried beth sy’n gwneud ein cymdeithas ni yng Nghymru ac Ewrop yn wahanol i gymdeithasau eraill ar draws y byd? Byddwn hefyd yn olrhain newidiadau mewn cymdeithas. Er mwyn ein cynorthwyo i lunio atebion byddwn yn cyflwyno y damcaniaethau mwyaf blaenllaw fel eich bod chi yn medru beirniadu a dod i’ch canlyniadau chi eich hun. Gradd yw hon sydd yn defnyddio dealltwriaeth gymdeithasegol er mwyn eich galluogi i ddeall a beirniadu sut mae cymdeithas yncyflenwi anghenion sylfaenol pobl drwy bolisi cymdeithasol. Byddwn yn archwilio polisïau o ran rhannu adnoddau (y system lles), rhywle i fyw (polisïau tai), hybu iechyd, a sicrhau cyfiawnder. Byddwch yn cael cyfle i ymweld â’r Senedd a Senedd San Steffan fel rhan o fodiwl ar greu a dylanwadu ar bolisi cymdeithasol. Trwy fodiwlau arbenigol ym maes troseddeg, byddwn yn archwilio pam fod pobl yn troseddu a sut mae cymdeithas yn delio â’r canlyniadau. Trydydd elfen y radd ydy dysgu dulliau ymchwil. Wrth ddeall...

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación

Online

¿Qué aprendes en este curso?

IT
Social Policy
Sociology

Programa académico

Course Content

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael darlithoedd a grwpiau seminar bob wythnos yn ogystal â dosbarthiadau tiwtorial unigol lle bo’r angen. Byddwch hefyd yn gwneud traethodau, gwneud gwaith paratoi ar gyfer cyflwyniadau seminar, darllen, ymchwilio, dadansoddi dogfennau a gwneud gwaith cwrs arall. Os byddwch yn dilyn y cwrs fel pwnc gradd unigol, byddwch yn gwneud traethawd estynedig yn ymwneud ag ymchwil mewn maes o’ch dewis chi.

Rydym yn defnyddio nifer o ddulliau asesu, yn cynnwys gwaith cwrs, arholiadau a’r traethawd estynedig (yn gyfwerth â 40 credyd). Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cael eu hasesu trwy waith cwrs.

Lleoliadau Gwaith Heddlu Gogledd Cymru

Ceir 6 wythnos o leoliad gwaith gyda Heddlu Gogledd Cymru, sy'n rhoi cyfleoedd gwych i chi weld sut mae gwasanaeth brys yn gweithredu a’r amryw o yrfaoedd sydd ar gael. Mae’n cynnig amrywiaeth, cyffro, her a boddhad. Detholir myfyrwyr llwyddiannus ar sail gystadleuol wrth ddilyn y modiwl Sgiliau Craidd yr Heddlu ym mlwyddyn 1.

Ysgoloriaethau

Mae’r Coleg Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (£3,000 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg. I ymgeisio ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau hyn ym Mangor, mae gofyn i chi sefyll arholiad Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. Am fanylion pellach: www.colegcymraeg.ac.uk

The lecturers are amazing people, who are not afraid to show that they are people like us. They are always there for their students and ready to help with whatever they can.

Lili Prosenikova
Criminology and Criminal Justice with Psychology What will you study on this course?

Cliciwch yma i lawr-lwytho manylion y rhaglen.

Blwyddyn 1

Ar gyfer anrhydedd sengl, byddwch yn dilyn 6 modiwl gorfodol; ar gyfer gradd gyd-anrhydedd byddwch yn dilyn 4 modiwl gorfodol ym mhob pwnc gyda’r dewis o ddilyn 2 fodiwl pellach.

 • Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg a’r Byd Cyfoes
 • Sgiliau Ymchwil

Cewch hefyd ddewis o fodiwlau sydd yn adlewyrchu ein harbenigedd ym meysydd troseddeg, cynllunio ieithyddol a pholisi a chymdeithaseg iechyd. Bydd rhain yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i Drosedd a Chyfiawnder
 • Sgiliau Craidd yr Heddlu
 • Cyflwyniad i Gynllunio Ieithyddol
Blwyddyn 2 a 3

Yn ogystal â’r modiwlau gorfodol isod, byddwch yn gwneud nifer o ddewisiadau sy’n adlewyrchu eich diddordebau er mwyn gweithio ar draethawd estynedig.

 • Polisi Cymdeithasol
 • Theori Gymdeithasol
 • Dulliau Ymchwil
 • Traethawd Hir (gweler isod)

Mae’r dewisiadau’n cynnwys: Problemau Cymdeithasol Cymru; Gender, Trais a Throsedd; Trosedd a Chyfiawnder; LleoliadGwaith Heddlu Gogledd Cymru; CynllunioIeithyddol yn Ewrop; Polisi Cymdeithasol a Phlant; Cymuned, Iaith a Diwylliant; Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes; Hawliau Ieithyddol.

Traethawd Hir
Yn ystod blwyddyn 2 a 3 bydd pob myfyriwr yn paratoi traethawd hir. I’r sawl sydd am ddilyn gyrfa sydd yn cynnwys elfen o ymchwil fel swyddog datblygu, addysgwr neu newyddiadurwr mae’r traethawd hir yn brawf o allu i lunio darn sylweddol o waith gwreiddiol. Byddwn yn rhoi cefnogaeth lawn i’n myfyrwyr gan dynnu ar ein harbenigedd ni fel staff ac ar arbenigwyr allanol.

I’r sawl sydd am ddilyn gyrfa academaidd mae’r traethawd hir yn rhoi cyfle am gyhoeddiad cyntaf neu gyflwyniad mewn cynhadledd all arwain at gyfleoedd ariannu ar gyfer ymchwil pellach.

MSocSci Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol Blwyddyn 4

Efallai y bydd myfyrwyr yn dymuno estyn eu hastudiaethau isradd y tu hwnt i flwyddyn 3 (BA) hyd at flwyddyn 4 (MSocSci). Bwriad y rhaglen yw darparu cyfleoedd i ehangu gwybodaeth o’r pwnc trwy drafod a defnyddio ymchwil cyfredol a thrwy gyfrannu at brosiect grŵp.

 • Ymchwil Cymdeithasol ar Waith
 • Y Broses Ymchwil

A dewis o ddau o’r canlynol:

 • Cynllunio Ieithyddol
 • Hawliau Ieithyddol
 • Troseddeg Fforensig

Cewch fwy o wybodaeth am y cwrs 4 mlynedd, MSocSci yma.

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol (Sociology with Social Policy) Modules page.

Programme Specification
 • Programme specification: L3LK